Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

23 oktober 2021 | 17 Heshvan 5782

Gan haSjalom

Gan haSjalom

Logo Gan haSjalom
Algemeen

De stichting Gan Hasjalom, nauw verbonden met de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam, beheert twee begraafplaatsen; één in Hoofddorp, ingericht in 1937 en één in Amstelveen, ingericht in het jaar 2002.

De stichting Gan Hasjalom faciliteert lewajot van alle Joden die Gan Hasjalom als hun laatste rustplaats kiezen.

Op de begraafplaats in Amstelveen heeft de stichting de beschikking over faciliteiten ten behoeve van de tahara, een aula en een ontvangstruimte. Ook in geval van een lewaja in Hoofddorp vindt de uitvaartdienst in Amstelveen plaats. Indien gewenst, kan na een lewaja in Hoofddorp de condoleance ruimte in Amstelveen worden gebruikt.

Op sjabbat en tijdens joodse feestdagen kunnen geen van beide begraafplaatsen worden bezocht.

 

Gan Hasjalom Amstelveen

De begraafplaats is open voor bezoek van zondag tot en met vrijdag. Van 1 april tot 1 oktober van 08.00 tot 20.00 uur en van 1 oktober tot en met 31 maart van 08.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de begraafplaatsen is voor gemachtigden (met pas of code). Voor overig bezoek is het mogelijk een afspraak te maken met de beheerder, Tsippora Turak. Dit kan via tel.nr. 06- 417 496 14 of via mail beheerderganhasjalom@gmail.com.  

 

Gan Hasjalom Hoofddorp

De begraafplaats is open voor bezoek op werkdagen van 09:00 uur tot 17.00 uur. Buiten de openingstijden, op zondagen en op algemeen erkende feestdagen is de toegangsweg tot de begraafplaats voor auto’s met een hek afgesloten. Een poort voor voetgangers is altijd open.

 

Grafrechten

Het tarief van het grafrecht is voor beide begraafplaatsen, Hoofddorp en Amstelveen, gelijk. In het tarief voor het grafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de LJG-gemeenten in Nederland. Voor personen die LJG-lid zijn geworden nadat zij de 50-jarige leeftijd hebben bereikt en die overlijden binnen vijf jaar na aanvang van het lidmaatschap, geldt een aangepast leden-tarief.

Het is mogelijk een of meerdere graven te reserveren. Reservering geschiedt door middel van het vooruitbetalen van het verschuldigde grafrecht. Een reservering heeft een geldigheidsduur van 20 jaar. Na het verstrijken van die termijn kan de reservering meerdere malen worden verlengd, steeds voor een periode van 10 jaar. Bij een overlijden wordt voor de Joodse partner en/of familielid(en) belendende graf/graven gereserveerd.

Het grafrecht op Gan Hasjalom is eeuwigdurend. De graven worden niet geruimd.

 

De Begrafenis

Wanneer een persoon die Gan Hasjalom als laatste rustplaats heeft bestemd komt te overlijden, wordt de rabbijn van de LJG op de hoogte gesteld. Dit is vaak al gebeurd vóórdat de persoon in kwestie is overleden. De rabbijn of zijn plaatsvervanger bezoekt immers - bijvoorbeeld in geval van ziekte - de zieke thuis of in het ziekenhuis en staat hem/haar en de familie bij.

Na het overlijden bezoekt de rabbijn of zijn plaatsvervanger de nabestaande(n). Bij dit bezoek wordt alles wat moet gebeuren met betrekking tot de begrafenis besproken. De daarbij gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de nabestaande(n) of de executeur testamentair. Op basis van het ondertekende document wordt door het Rabbinaat en de Chewra Kadisja van de LJG Amsterdam de begrafenis volledig verzorgd. Voor bepaalde aspecten van de begrafenis, zoals de aangifte bij de Burgerlijke Stand, dragers, rouwauto’s, plaatsen van advertenties en dergelijke, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Uitvaartzorgcentrum Zuid te Amsterdam. De contacten met het uitvaartcentrum worden onderhouden door de rabbijn. De nabestaanden treffen niet zelfstandig regelingen met een begrafenisondernemer.

De gebruikelijke gang van zaken kunt u nalezen in het boekje "Beartsot Hachajim, In het Land der Levenden", dat is uitgegeven door de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en verkrijgbaar bij het secretariaat aldaar.

Voor het voldoen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de begrafenis, met inbegrip van de grafrechten, ontvangen de nabestaanden één nota van Uitvaartzorgcentrum Zuid. Bij het maken van afspraken voor de begrafenis kan verlangd worden dat (een deel van) de kosten vooruit worden betaald.

 

De Matséwa (grafsteen) Matséwa 

Kiezen voor een begrafenis op Gan Hasjalom brengt voor de nabestaanden de contractuele verplichting met zich mee om binnen een kalenderjaar na de begrafenis een gedenksteen op het graf te plaatsen.
Matsewa

Nabestaanden zijn vrij in hun keuze van een steenhouwerij. Grafstenen dienen wel te voldoen aan door de LJG en Gan Hasjalom gestelde eisen, onder andere op het gebied van steensoort (uitsluitend graniet), afmetingen en tekst. De voorwaarden waaraan een grafsteen moet voldoen zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement is op aanvraag verkrijgbaar en moet rechtsgeldig worden ondertekend door de steenhouwer voordat een vergunning tot plaatsing van een gedenkteken kan worden verleend.

 

Onderhoud

Het onderhoud van de begraafplaats als geheel is inbegrepen in het bedrag van het grafrecht. Een individueel graf inclusief bijbehorende matséwa kan door de nabestaanden zelf worden onderhouden. Desgewenst kan het onderhoud worden uitbesteed aan de Stichting Gan Hasjalom. In het laatste geval kan een onderhoudscontact voor de duur van 10 of 20 jaar worden afgesloten of kunnen de onderhoudskosten eeuwigdurend worden afgekocht.

 

Verzekeren

De kosten van een begrafenis en een grafsteen zijn aanzienlijk. Wellicht wilt u uw nabestaanden niet belasten met deze kosten. Wij geven u ter overweging om voor dit doel geld te reserveren, bijvoorbeeld op een depositorekening bij een financiële instelling van uw keuze, of een uitvaartverzekering af te sluiten. Indien u mocht besluiten tot een verzekering, dan raden wij u met klem aan een verzekering te nemen die geld uitkeert en geen diensten (‘in natura’). De ‘in natura’ uitkeringen zijn niet toegesneden op joodse begrafenissen.

Het is niet (meer) mogelijk de kosten van de gehele begrafenis en matséwa bij vooruitbetaling aan de stichting Gan Hasjalom te voldoen. Voor diegenen die in het verleden hebben vooruitbetaald, is een besteding van de gelden zoals met hen overeengekomen uiteraard gegarandeerd.

 

Codicil

Wellicht heeft u bepaalde wensen ten aanzien van uw begrafenis. Wij adviseren u daarover overleg te plegen met het Rabbinaat. Het verdient aanbeveling om uw wensen door middel van een codicil schriftelijk kenbaar te maken aan het Rabbinaat van de Liberaal Joodse Gemeente én aan uw nabestaanden.

 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen?

Voor vragen over religieuze aangelegenheden kunt u contact opnemen met een van de rabbijnen van een van de Liberaal Joodse Gemeenten.

 

Voor alle andere vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Gan Hasjalom,

mw. K. Markus. Contactgegevens zijn beschikbaar via het secretariaat van de LJG Amsterdam.

 

© Stichting Gan Hasjalom Oktober 2020 Type-fouten voorbehouden      

Nieuws

In tien lessen leer je van Ruthy Aronson via ZOOM de letters en zoveel Hebreeuws dat je de tekst in de Sidoer kunt volgen en lezen. Ook al heb je (bijna) geen voorkennis. Lees meer >>
Begeleiding van minderjarige asielzoekers. Lees meer >>

oktober

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31